1 » Polityka prywatności2

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOSCI SKLEPU INTERNETOWEGO

EMTOR SP. Z O.O. z siedzibą w Toruniu

http://www.sklep.emtor.pl/

 

 

 1. INFORMACJE WSTĘPNE
 1. Polityka prywatności określa zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych w ramach Sklepu Internetowego http://www.sklep.emtor.pl(dalej; „Sklep Internetowy”), prowadzonym przez Emtor Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ul. Włocławska 147-157, 87 – 100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000122446, mającą nadany numer NIP: 9562137453, REGON:871633185, z kapitałem zakładowym w wysokości 3 000 000 zł (dalej jako „Administrator”), zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z RODO. W ramach niniejszej polityki prywatności następuje również udzielenie informacji o polityce plików cookies.
 2. RODO jest skrótem używanym dla Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96?WE. Celem wprowadzenia RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych w Unii Europejskiej.
 3. Dane osobowe oznaczają informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do identyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować , w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających tę osobę.
 4. Administratorem danych osobowych w ramach Sklepu Internetowego jest Emtor Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (dalej „Spółka”, „Administrator”), z którą można się skontaktować w następujący sposób:
 1. pisemnie na adres ul. Włocławska 147-157, 87 – 100 Toruń,
 2. emailowo: administrator.danych@yale.emtor.pl.

 

 

 1. ZAKRESY DANYCH
 1. W czasie przeglądania zawartości strony internetowej Sklepu Internetowego następuje automatyczne zbieranie informacji dotyczące korzystania z tej strony poprzez pliki cookies. Szczegółowe informacje w tym względzie zawiera pkt X niniejszej polityki prywatności.
 2. Administrator zbiera następujące dane osobowe dla realizacji celów w ramach Sklepu Internetowego: imię, nazwisko, Firma Klienta, email, telefon, NIP Klienta, adres dostawy, adres Klienta. Dane konieczne do wykonania usługi lub realizacji zamówienia lub wykonania danej czynności są każdorazowo oznaczone na stronie Sklepu Internetowego.

 

 

 1. CEL i PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Zbierane w ramach Sklepu Internetowego dane będą przetwarzane w następujących celach:

 1. realizacji czynności zawarcia lub wykonania umowy lub świadczenia usługi elektronicznej dla Państwa w ramach Sklepu Internetowego – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
 2. realizacja obowiązku przewidzianego prawem, w szczególności sporządzenia i przechowywania dokumentacji, wystawiania i przechowywania faktur, dokumentów księgowych, w tym również dla celów archiwizacyjnych, rozliczeń podatkowych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt c RODO,
 3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią np. wtedy gdy Administrator działa na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Administratora, Sklepu Internetowego , ochrony praw Spółki, marketingu bezpośredniego, potwierdzenia wykonania zobowiązań przez Spółkę, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, procesów sądowych, w celach analitycznych i statystycznych, usprawnienia działania strony internetowej Sklepu Internetowego – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt f RODO,
 4. przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych, wysyłki newslettera, w przypadku wyrażenia przez Państwa odrębnych zgód – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt a RODO,
 5. realizacji zgłoszeń reklamacyjnych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt b i f RODO,
 6. udzielanie odpowiedzi na zadane pytania, wątpliwości - podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt b i f RODO.

 

 

 1. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH
 1. Dane mogą być udostępnione innym odbiorcom w celu wykonania umowy lub usługi w ramach Sklepu Internetowego, w celu wykonania ciążącego na Spółce obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów:
 1. Podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora i osoby działające z upoważnienia takich podmiotów przetwarzających, np. przewoźnicy, podmioty pośredniczące w dostarczaniu przesyłek, brokerzy kurierscy, podmioty świadczące usługi płatności elektronicznej lub płacenia za pośrednictwem kart płatniczych, dostawcy IT, w tym dostawcy oprogramowania, banki, firmy windykacyjne, podmioty, współpracujące ze Spółką, w celu świadczenia usług marketingowych, podmioty audytujące, dostawcy usług,
 2. Podmiotom uprawnionym do uzyskania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania w przypadku zgłoszenia przez taki organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. toczące się postępowanie karne) lub organom państwowym dokonującym kontroli,
 3. Podmiotom, którym są udostępniane w związku z realizacją usprawiedliwionych interesów Administratora – dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami np. sądom powszechnym, instytucjom arbitrażowym, mediatorom z uwzględnieniem podmiotów przetwarzających dane na zlecenie Administratora,
 1. Lista podmiotów, określonych w pkt 2 „a”, którym aktualnie powierzane są dane osobowe przez Administratora w ramach Sklepu Internetowego, jest dostępna po zwróceniu się o jej udostępnienie na adres wskazany do kontaktu z Administratorem: administrator.danych@yale.emtor.pl.
 2. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

 1. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt III, dla których dane są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, lecz nie dłużej niż do czasu uzyskania potwierdzenia o przedawnieniu roszczeń Państwa lub Administratora.

 

 

 1. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 2. Jeżeli przetwarzanie odbywa na podstawie zgody to również przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed dokonaniem jej cofnięcia.
 3. Jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą prawnym).
 4. Spółka w celu realizacji Pani/Pana prawa może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości.

 

 

 1. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Pewne dane mogą być oznaczone na stronie Sklepu Internetowego jako niezbędne do podania. Niezbędność podania danych może wynikać z następujących okoliczności:
 1. Podanie danych jest niezbędne dla świadczenia usługi lub wykonania umowy lub wykonania wnioskowanych czynności i wówczas ich niepodanie uniemożliwi wykonanie usługi, wykonanie umowy lub wykonanie wnioskowanych czynności i w takim przypadku podanie danych jest wymogiem umownym, dla możliwości zawarcia umowy o wykonanie usługi, wykonanie umowy lub wykonania wnioskowanej czynności.
 2. Podanie danych jest niezbędne dla realizacji ustawowych obowiązków Administratora - prowadzenie ksiąg rachunkowych, realizacji obowiązków podatkowych.

 

 

 1. AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE
 1. Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania przesyłanych przez nas treści marketingowych, ofert lub informacji do Pani/Pana zainteresowań oraz działalności gospodarczej lub zawodowej.
 2. Podane przez Panią/Pana dane nie będą jednak przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

 1. INFORMACJA O PRAWIE DO SPRZECIWU
 1. podstawie art. 21 ust. 4 RODO informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć do Administratora, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt I.

 

 

 1. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES
 1. Pliki cookies są to niewielkie pliki wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika strony internetowej / Sklepu Internetowego.
  W pliku cookies (ciasteczka) przechowywane są informacje oraz dane, wymagane do prawidłowego funkcjonowania odwiedzanego Sklepu Internetowego.
 2. Dane z plików cookies pozwalają na identyfikację komputera i przeglądarki internetowej.
 3. W ramach Sklepu Internetowego wykorzystywane są następujące pliki cookies (kryterium podziału to okres ich ważności):
 1. Pliki cookies stałe - pozostają przeglądarce użytkownika strony internetowej, po zakończeniu wyświetlania strony Sklepu Internetowego, przechowywane są przez określony czas, zdefiniowany dla danego rodzaju pliku cookie, jednakże użytkownik może je samodzielnie usunąć ze swojego urządzenia,
 2. Pliki cookies tymczasowe (sesyjne) – pojawiają się wyłącznie podczas korzystania z przeglądarki lub do czasu wylogowania ze strony internetowej.
 1. W ramach Sklepu Internetowego wykorzystywane są następujące pliki cookies (kryterium podziału to podmiot administrujący plikami cookies):
 1. Pliki cookies administratora,
 2. Pliki cookies podmiotów zewnętrznych.
 1. Niektóre pliki cookies są konieczne dla zapewnienia funkcjonowania Sklepu Internetowego lub dla zapewnienia funkcjonowania określonych w ramach sklepu funkcji (np. możliwość zapamiętania towarów dodanych do koszyka, zapamiętanie danych z wypełnianego formularza, zapamiętywanie danych logowania). Zablokowanie ich stosowania przez użytkownika, spowoduje, że korzystanie ze strony nie będzie w ogóle możliwe lub nie będzie zapewniać pewnych funkcjonalności lub korzystanie ze strony internetowej Sklepu Internetowego nie będzie wydajne.
 2. Stosowanie plików cookies zapewnia:
 1. możliwość zbadania preferencji użytkowników i zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony Sklepu Internetowego, optymalizacji zawartości strony Sklepu Internetowego z uwzględnieniem tych indywidualnych preferencji (np. rozmiaru czcionki, układu strony),
 2. zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień,
 3. pozwala dostarczać informacje o preferencjach i zwyczajach użytkowników,
 4. korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu Internetowego,
 5. funkcjonowanie systemu uwierzytelniania w ramach usług strony Sklepu Internetowego wymagających uwierzytelniania,
 6. zapewnienie bezpieczeństwa – dla wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej sklepu internetowego,
 7. identyfikacji użytkowników jako zalogowany w Sklepie Internetowym.
 1. Przeglądarki internetowe domyślnie akceptują umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej. W ramach danej przeglądarki internetowej każdy jej użytkownik może samodzielnie dokonać wyboru ustawień i funkcji tej przeglądarki, w tym co do zakresu korzystania z plików cookies (ograniczyć ich stosowanie lub je całkowicie wyłączyć). Zgoda na korzystanie z plików cookies może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies wówczas powinien zmienić ustawienia wykorzystywanej przez użytkownika przeglądarki internetowej co do plików cookies. Wybór ustawień i funkcji przeglądarki w zakresie plików cookies, może spowodować niemożność wyświetlenia strony Sklepu Internetowego lub ograniczyć możliwość wykorzystania pewnych jego funkcjonalności, tym samym prawidłowe działanie założonego konta lub zapewnienie wygodnego korzystania ze Sklepu Internetowego jest zależna od włączonych plików cookies.
 2. Istnieje możliwość wyłączenia zapisywania plików cookies, a także ich usuwania lub zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Sposoby wyłączenia ich zapisywania, ich usunięcia lub zmiany ustawień plików cookies, są podawane w ramach danej przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Poniżej podajemy odnośniki do stron internetowych dla najpowszechniej stosowanych przeglądarek internetowych (kolejność alfabetyczna):
 1. Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
 2. Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
 3. Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer,
 4. Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/,

 

 

 1. INFORMACJE KOŃCOWE
 1. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, w tym polityki plików cookies. Informacje o zmianie zostaną opublikowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 3. Strona Sklepu Internetowego może zawierać linki lub odnośniki do innych stron internetowych. Emtor Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu nie zarządza tymi innymi stronami internetowymi i niniejsza polityka prywatności nie dotyczy tych innych stron internetowych. Zalecane jest by po wejściu na tę inną stronę internetową zapoznać się z polityką prywatności tej innej strony internetowej.

Przejdź do strony głównej
Chcesz złożyć zapytanie ofertowe? SKONTAKTUJ SIĘ