Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

EMTOR SP. Z O.O. z siedzibą w Toruniu

http://www.sklep.emtor.pl/

 

 

§ 1

Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu Internetowego i dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym http://www.sklep.emtor.pl/, prowadzonym przez Emtor Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ul. Włocławska 147-157, 87 – 100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000122446, mającą nadany numer NIP: 9562137453, REGON:871633185, z kapitałem zakładowym w wysokości 3 000 000 zł (dalej jako „Sprzedający”).
 2. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:
 1. telefonicznie, na numer: 56 654 89 35,
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: czesci@yale.emtor.pl
 3. pisemnie, na adres korespondencyjny: ul. Włocławska 147-157, 87 – 100 Toruń.
 1. Niniejszy Regulamin jest skierowany wyłącznie do Klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ze Sklepu Internetowego http://www.sklep.emtor.pl/ mogą korzystać wyłącznie przedsiębiorcy w rozumieniu kodeksu cywilnego. Sklep internetowy http://www.sklep.emtor.pl/ jest prowadzony wyłącznie w celu zawierania umów z przedsiębiorcami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Sklep internetowy http://www.sklep.emtor.pl/ dotyczy tylko transakcji business to business - transakcji zawieranych przez Sprzedającego – Emtor Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu i Klienta, będącego przedsiębiorcą w rozumieniu kodeksu cywilnego.Warunkiem skuteczności umów zawieranych w ramach Sklepu Internetowego  http://www.sklep.emtor.pl/ jest to, że Klient nie jest Konsumentem.
 2. Sprzedaż jest prowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://www.sklep.emtor.pl/regulamin-pm-11.html
 4. Korzystanie ze Sklepu internetowego http://www.sklep.emtor.pl/ jest możliwe wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na jego treść. Jeżeli Klient nie akceptuje Regulaminu http://www.sklep.emtor.pl/, nie może on korzystać ze Sklepu Internetowego. Akceptujący Regulamin oświadcza, w szczególności, że korzysta ze Sklepu Internetowego w ramach swojej działalność zawodowej lub gospodarczej. Jeżeli osoba korzystająca ze Sklepu Internetowego nie spełnia warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Sprzedawca ma prawo odrzucić przesłany formularz rejestracyjny, zamówienie, bądź zignorować przesłaną wiadomość.
 5. Umowa zawierana poprzez Sklep Internetowy zawierana są w języku polskim i zgodnie z prawem polskim.

 

 

 

 

§2

Definicje

Określa się następujące definicje, przy czym wszelkie wyrazy bez względu na to czy zostały napisane wielką czy małą literą, zdefiniowane poniżej należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Regulamin–niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami, określający warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 wraz z późń. zm.)
 2. „Sprzedawca”, „Administrator”, „Emtor”- Emtor Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ul. Włocławska 147-157, 87 – 100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000122446, mającą nadany numer NIP: 9562137453, REGON:871633185, z kapitałem zakładowym w wysokości 3 000 000 zł; w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Sprzedawca jest Usługodawcą.
 3. „Sklep internetowy”, „Sklep”– internetowa platforma sprzedażowa business to business (między przedsiębiorcami), prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: http://www.sklep.emtor.pl/, dostarczająca również bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną, mianowicie: Konto, Newsletter, interaktywny formularz zamówienia.
 4. Adres elektroniczny– oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,
 5. System informatyczny– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieć Internet za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
 7. Klient – Przedsiębiorca, który na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje zamówienia w Sklepie Internetowym; w zakresie usług elektronicznych świadczonych w ramach Sklepu Internetowego Klient jest również Usługobiorcą.
 8. Towar –produkt (rzecz ruchoma) dostępny w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot sprzedaży, właściwości i opis danego towaru udostępniane są przy danym towarze,
 9. Dni robocze– dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

10. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą której Sprzedawca informuje o materiałach, wydarzeniach pojawiających się w Sklepie internetowym, w formie zredagowanych treści przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej,

11. Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną, tworzone po dokonaniu Rejestracji przez Klienta, w którym zebrane są informacje danego Klienta,

12. Formularz rejestracji– formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający założenie Konta,

13. Formularz Zamówienia– formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia,

14. Koszyk– element oprogramowania Sklepu Internetowego, w którym pokazane są wybrane przez Klienta towary, w tym z możliwością modyfikacji liczby wybranych produktów (usunięcie, dodanie wybranego produktu), Klient wirtualnie dodaje wybrane Towary do Koszyka.

15. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedającym zgodnie z treścią Regulaminu, złożone na podstawie formularza zamówienia w Sklepie Internetowym.

16. Potwierdzenie otrzymania zamówienia– automatyczna informacja wysyłana przez Sprzedającego do Klienta, potwierdzająca, że zamówienie zostało wygenerowane i zostało przesłane przez Klienta do Sprzedającego,

17. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji – informacja wysyłana przez Sprzedającego do Klienta, z wysłaniem której, dochodzi do zawarcia umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.

 

 

 

§3

Wymagania techniczne

 1. Określa się następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
 1. komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy lub inne urządzenie multimedialne - z dostępem do Internetu,
 2. poczta elektroniczna i dostęp do niej,
 3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji min 15, Internet Explorer w wersji min 9, Opera w wersji min 10, Google Chrome w wersji min 12, Safari w wersji min 4 (starsze przeglądarki nie zapewniają poprawnego korzystania ze Sklepu Internetowego),
 4. włączona w przeglądarce internetowej obsługa Cookies oraz Javascript.
 1. Zakazuje się dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub naruszających prawa osób trzecich.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego może wiązać się z powszechnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu, w szczególności spam, wirusy, ataki hakerskie. Klient powinien stosować adekwatne środki techniczne, które zminimalizują ryzyko wystąpienia tych zagrożeń, w szczególności programy antywirusowe i programy chroniące tożsamość podmiotów, korzystających z sieci Internet. Sprzedawca podejmuje również działania ukierunkowane na przeciwdziałanie tym zagrożeniom.
 3. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem praw nabytych przez Drugą Stronę przed rozwiązaniem tej umowy.
 4. Klient może rozwiązać ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usługi elektronicznej, poprzez wysłanie wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnej na adres: ul. Włocławska 147 – 157, 87 – 100 Toruń lub za pośrednictwem email do Sprzedawcy na adres: czesci@yale.emtor.pl, w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 5. Sprzedawca może rozwiązać umowę z Klientem o świadczenie usługi elektronicznej, poprzez wysłanie wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnej lub za pośrednictwem email do Klienta, w każdym czasie, bez podania przyczyny.

 

 

§4

Odpowiedzialność

 1. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz mają tylko charakter informacyjny.
 2. Zdjęcia towaru, prezentowane w Sklepie Internetowym mają charakter poglądowy, czyli prezentują towar danego gatunku.
 3. Opis towaru znajduje się przy każdym towarze. Dla niektórych towarów umieszczane są specyfikacja techniczna lub dokumentacja. Ceny towaru podane są w złotych polskich i są wskazane w wartości netto i brutto. Cena towaru nie zawiera kosztów dostawy. Oferowane są towary nowe oraz używane. Ceny wskazane w Sklepie Internetowym dotyczą tylko Sklepu Internetowego i obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Na kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za towar w wartości brutto oraz koszt dostawy w wartości brutto.
 5. Do każdej umowy sprzedaży wystawiana jest faktura VAT. Faktura jest załączana do przesyłki albo wysyłana w formie elektronicznej. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221 wraz z późń. zm.).
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku podania przez Klienta wszystkich danych do realizacji zamówienia, oraz nie odpowiada za prawidłowość lub aktualność danych podanych przez Klienta.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przejściowego braku dostępu do Sklepu internetowego, w szczególności z powodu prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku takich przerw.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług elektronicznych wynikające z działania lub zaniechania osoby trzeciej, w szczególności: operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych, energii elektrycznej.
 9. Odpowiedzialność Sprzedawcy/Usługodawcy w stosunku do Klienta/Usługobiorcy jest ograniczona, zarówno w odniesieniu do jednego roszczenia, jak i do sumy łącznej roszczeń – do wysokości zapłaconej przez Klienta ceny i kosztów dostawy z tytułu zawartej umowy Sprzedaży.

10. Sprzedający nie odpowiada za utracone korzyści Kupującego.

11. Klient jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę niezwłocznie o problemach w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu.

12. Sprzedawca informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Klienta mogą uniemożliwić poprawne działalnie stron internetowych.

13. Przeglądanie towarów i dokonanie zamówienia, nie wymaga założenia Konta.

 

 

§5

Konto z Sklepie Internetowym

 1. Klient może założyć Konto w Sklepie Internetowym. Założenie Konta w Sklepie Internetowym jest darmowe.
 2. Założenie Konta umożliwia przy kolejnych zakupach na:
 1. pominięcie etapu związanego ze wskazywaniem danych Klienta do zamówienia,
 2. dostęp do historii dotychczasowych zamówień.

Założenie konta następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracji, udostępnionego w Sklepie Internetowym, w tym w szczególności potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień, zaznaczenie w formularzu rejestracji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta.

3 W formularzu rejestracji konieczne jest podanie następujących danych: nazwa firmy lub imię i nazwisko Klienta, adres Klienta (ulica, kod pocztowy miejscowość) ,adres dostawy, NIP Klienta, telefon Klienta, adres poczty elektronicznej Klienta. Klient zapewnia, że podane dane są poprawne i zgodne z rzeczywistością. Dla założenia Konta konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4 W trakcie rejestracji Konta Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zgłoszeniu rejestracyjnym. Zgoda wyrażana jest dobrowolnie. Złożenie zamówienia nie jest uzależnione od założenia Konta.

5 Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracji, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na podany przez niego w tym formularzu adres poczty elektronicznej, potwierdzenie założenia Konta przez Sprzedawcę, pod warunkiem spełnienia wymagań wskazanych w ustępach poprzednich. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta, stanowiąca usługę świadczoną drogą elektroniczną.

6 Login do Konta stanowi adres poczty elektronicznej Klienta. Klient podaje w procesie rejestracji hasło. Klient ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne.

7 Klient może bez podawania przyczyny, w każdej chwili, bezpłatnie, żądać usunięcia Konta. Usunięcie Konta następuje poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedającego (wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym) – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: czesci@yale.emtor.pl lub pisemnie na adres ul. Włocławska 147 – 157, 87 – 100 Toruń. Żądanie jest skuteczne z chwilą doręczenia tego żądania do Sprzedającego. Konto jest usuwane niezwłocznie po doręczeniu żądania, o którym mowa w niniejszym ustępie.

8 Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta, wskazanych w ust. 3.

 

 

 

§6

Zamówienie

 1. Zamówienia składa się w języku polskim za pośrednictwem formularza zamówienia znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez dodawanie Towaru do Koszyka za pomocą polecenia „ dodaj do koszyka”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i sposobu płatności oraz potwierdzenie Zamówienia, danych do realizacji zamówienia, oraz następnie poprzez wybór polecenia „potwierdzam zamówienie”.
 2. Złożenie zamówienia obejmuje następujące po sobie etapy:
 1. Dokonanie wyboru towaru/towarów i wybranie opcji „Dodaj do koszyka”,
 2. wejście do Koszyka,
 3. Wybór formy płatności i dostawy
 4. Rejestracja lub logowanie (ta opcja według wyboru Klienta),
 5. podanie niezbędnych danych wymienionych w formularzu, dane niezbędne do realizacji zamówienia oznaczone są gwiazdką, w przypadku gdy Klient posiada Konto nie jest wymagane ponowne wpisywanie danych na Koncie,
 6. Potwierdzenie zamówienia,
 7. W przypadku wyboru płatności przelewem na konto - dokonanie pełnej płatności (przedpłata przelewem) za zamówienie, obejmujące cenę towaru i koszt dostawy , z zastrzeżeniem ust.4 oraz par. 7 ust. 7.
 1. Do chwili potwierdzenia zamówienia przez Klienta, możliwe jest dokonywanie przez Klienta zmian wcześniej wprowadzonych danych.
 2. Sprzedawca może wyrazić zgodę na dokonanie płatności za pobraniem (płatność przy odbiorze) lub zastosowanie odroczonej płatności co następuje w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3. Przesłanie zamówienia do Sprzedającego oznacza oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 4. Po przesłaniu zamówienia do Sprzedającego, Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia, które nie stanowi przyjęcia oferty, lecz ma na celu jedynie poinformowanie Klienta o wpłynięciu zamówienia Klienta do Sprzedającego. Potwierdzenie złożenia zamówienia nie stanowi oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, i jest wysyłane automatycznie przez system teleinformatyczny.
 5. Zamówienie jest skuteczne jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i poda imię, nazwisko, nazwę firmy, email, NIP firmy, dane do dostawy, dane do faktury oraz telefon kontaktowy, oraz dokona pełnej płatności, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz par. 7.ust. 7. W przypadku gdy dane nie są kompletne Sprzedający ma prawo anulowania Zamówienia. W przypadku gdy nie została dokonana płatność przez Kupującego za zamówienie (przedpłata) w terminie 48 godzin od wysłania przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, Sprzedający może anulować zamówienie, chyba że nastąpiło wyrażenie przez Sprzedającego zgody wskazanej w ust. 4
 6. Sprzedający może podjąć próbę kontaktu z Klientem, celem uzupełnienia danych zamówienia. Uzupełnianie danych, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie oznacza potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w rozumieniu ust.9.
 7. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty i jest wysyłane przez pracownika Sprzedającego.

10. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji następuje przygotowanie towaru przez Sprzedającego do wysyłki. Przygotowanie towaru do wysyłki, w przypadku gdy towar jest dostępny na magazynie Sprzedającego, wynosi 2 dni robocze.

11. Klient może składać zamówienia jedynie na dostępne towary. Informacja o dostępności danego towaru zawarta jest w opisie danego towaru.

12. W przypadku braku w magazynie Sprzedającego towaru, jeżeli nastąpiło już potwierdzenie przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji, Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży w terminie do 40 dni, licząc od daty zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli zapłata za towar nastąpiła przez Klienta z góry, wówczas kwota ta jest zawracana przez Sprzedającego, w terminie do 21 dni od dnia odstąpienia przez Sprzedającego od umowy sprzedaży.

13. Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji oraz realizacja zamówień odbywa się w dni robocze w godzinach od godz. 8.00 do godz. 15.00.

 

 

§7

Wysyłka towaru

 1. Towar wysyłany jest na adres wskazany w zamówieniu, które zostało potwierdzone przez Sprzedawcę w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Towar jest doręczany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Klient ponosi koszt dostawy towaru. Koszt dostawy dla przesyłek standardowych zależy od wagi przesyłki. Koszt dostawy jest automatycznie obliczany i podawany w Koszyku.
 4. Jeżeli towar jest objęty przysyłką niestandardową, informacja w tym względzie widnieje w opisie towaru i koszt dostawy jest określany indywidualnie dla danego towaru.
 5. Szacunkowy (średni) termin dostawy jest wskazywany w opisie danego towaru, określa dni robocze i jest podawany jedynie orientacyjnie. Termin podany w opisie produktu należy liczyć od dnia przygotowaniu towaru do wysyłki przez Sprzedającego. Termin dostawy jest w szczególności uzależniony od dostępności produktu w magazynie.
 6. Towar jest przekazywany do wysyłki z chwilą skompletowania wszystkich towarów objętych zamówieniem. Rozdzielenie zamówienia wymaga wyrażenia zgody przez Klienta i Sprzedającego oraz dokonania zapłaty za dostawę towaru, zgodnie z dokonanym podziałem zamówienia.
 7. Koszt dostawy, zawiera również koszt pakowania towaru i przygotowania go do wysyłki, w szczególności koszt materiału użytego do zabezpieczenia towaru.
 8. Istnieje możliwość odbioru osobistego towaru, przy ul. Włocławskiej 147 – 157, 87 – 100 Toruń, i wówczas Klient nie ponosi kosztów dostawy. Jeżeli będą dostępne inne miejsca odbioru osobistego, wówczas zostaną one wskazane w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 9. W przypadku zamówienia towarów o różnym szacunkowym terminie dostawy, należy brać pod uwagę dłuższy podany termin.

 

 

§8

Sposób płatności

 1. Pełna płatność za zamówienie, następuje za pośrednictwem przelewu, na rachunek bankowy Sprzedającego. W przypadku gdy Sprzedający wyraził na to zgodę w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, płatność za zamówienie może nastąpić także przy płatności przy odbiorze (za pobraniem).
 2. Dane do dokonania przelewu na rzecz Sprzedającego:

Emtor Sp. z o.o., ul. Włocławska 147 – 157, 87 – 100 Toruń

Numer rachunku bankowego: Bank Millenium 05 1160 2202 0000 0000 6090 1582

 

§9

Gwarancja

 1. Jeżeli towar jest objęty gwarancją producenta, informacja w tym względzie znajduje się w opisie towaru. Gwarancja realizowana jest na podstawie warunków gwarancji producenta danego towaru. Czas gwarancji każdego produktu jest wskazany w opisie danego towaru, przy czym termin obowiązywania gwarancji jest liczony od dnia dostarczenia towaru na magazyn Sprzedającego. Istnienie i okres gwarancji jest wskazywany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Wyłącza się rękojmię, w odniesieniu do towarów ze Sklepu Internetowego.
 3. Reklamacje Klientów mogą być składane poprzez wypełnienie i przesłanie formularza na stronie sklepu internetowego, pisemnie na adres: Emtor Sp. z o.o., ul. Włocławska 147 – 157, 87 – 100 Toruń, z dopiskiem: REKLAMACJA SKLEP INTERNETOWY lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gwarancja@yale.emtor.pl.
 4. Podstawą do rozpoznania reklamacji jest:
 1. załączona do reklamacji kopia dokumentu potwierdzającego zakup towaru,
 2. Wskazanie podmiotu zgłaszającego reklamację oraz adres do kontaktu,
 3. Określenie zarzutu składanego w ramach reklamacji i okoliczności uzasadniających zgłoszenie.
 1. Rozpoznanie reklamacji, nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji, zawierającej wszystkie elementy wskazane w ust. 4.
 2. Składając reklamację Klient zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć reklamowany towar do Sprzedającego, na adres: ul. Włocławska 147 – 157, 87 – 100 Toruń wraz z dowodem zakupu. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, Sprzedający ponosi koszt dostarczenia reklamowanego towaru do Klienta albo doręczenia nowego towaru, w miejsce reklamowanego. W przypadku gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Klient ma obowiązek odebrania towaru we własnym zakresie w terminie 7 dni od daty wysłania odpowiedzi na reklamację (przesłanej w formie email). Jeżeli Klient nie odbierze towaru w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, Sprzedawca wyznacza w pisemnym wezwaniu dodatkowy termin na odbiór towaru, nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Bezskuteczny upływ tego dodatkowego terminu na odbiór towaru określonego w wezwaniu, uprawnia Sprzedającego do dokonania utylizacji nieodebranego towaru.
 3. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji określonej dla towaru w ustępach poprzednich niniejszego paragrafu) , Klient może składać: pisemnie na adres ul. Włocławska 147 – 157, 87 – 100 Toruń , z dopiskiem REKLAMACJA USŁUGI ELEKTRONICZNEJ, lub w formie elektronicznej na adres email: g.antoskiewicz@yale.emtor.pl
 4. Reklamacja wskazana w ust.7 powinna zawierać następujące informacje:
 1. Informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w tym daty wystąpienia nieprawidłowości, wskazanie na czym polega nieprawidłowość,
 2. Danych kontaktowych,
 3. Proponowanego sposobu rozwiązania reklamacji preferowanego przez Klienta.
 1. Rozpoznanie reklamacji, określonej w ust. 7 i 8 nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji, zawierającej wszystkie elementy wskazane w ust. 8.

 

 

 

§10

Newsletter

 1. Usługa Newsletter świadczona jest bezpłatnie przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
 2. Korzystanie z usługi Newsletter nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta.
 3. Aby usługa Newsletter była wykonywana, konieczne jest dokonanie przez Klienta następujących czynności:
 1. Zamówienie przez formularz dostępny na stronie usługi Newsletter,
 2. Podanie swojego adresu poczty elektronicznej (email)
 3. Akceptacji treści Regulaminu,
 4. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonywania usługi Newsletter,
 5. Uaktywnienie usługi poprzez przycisk „Zapisz się”.
 1. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi elektronicznej Newsletter następuje zgodnie z par 3 ust. 3,4,5, z tym zastrzeżeniem, że Klient może także rozwiązać tę usługę w każdym momencie , bez podawania przyczyny także poprzez dezaktywację subskrypcji poprzez link zawarty w stopce każdej wiadomości, przesyłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej w ramach Newslettera.

 

 

§11

Przetwarzanie danych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Emtor Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (dalej również „Administrator”), z którą można się skontaktować w następujący sposób:
 1. pisemnie na adres ul. Włocławska 147-157, 87 – 100 Toruń,
 2. emailowo: administrator.danych@yale.emtor.pl.
 1. Zbierane w ramach Sklepu Internetowego dane będą przetwarzane w następujących celach:
 1. realizacji czynności zawarcia lub wykonania umowy lub świadczenia usługi elektronicznej dla Klienta w ramach Sklepu Internetowego – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
 2. realizacja obowiązku przewidzianego prawem, w szczególności sporządzenia i przechowywania dokumentacji, wystawiania i przechowywania faktur, dokumentów księgowych, w tym również dla celów archiwizacyjnych, rozliczeń podatkowych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt c RODO,
 3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią np. wtedy gdy Administrator działa na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Administratora, Sklepu Internetowego , ochrony praw Administratora, marketingu bezpośredniego, potwierdzenia wykonania zobowiązań przez Administratora, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, procesów sądowych, w celach analitycznych i statystycznych, usprawnienia działania strony internetowej Sklepu Internetowego – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt f RODO,
 4. przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych, wysyłki newslettera, w przypadku wyrażenia przez osobę której dane dotyczą odrębnych zgód,– podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt a RODO,
 5. realizacji zgłoszeń reklamacyjnych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt b i f RODO,
 6. udzielanie odpowiedzi na zadane pytania, wątpliwości - podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt b i f RODO,
 1. Dane mogą być udostępnione innym odbiorcom w celu wykonania umowy lub usługi w ramach Sklepu Internetowego, w celu wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej.
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów:
 1. Podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora i osoby działające z upoważnienia takich podmiotów przetwarzających, np. przewoźnicy, podmioty pośredniczące w dostarczaniu przesyłek, brokerzy kurierscy, podmioty świadczące usługi płatności elektronicznej lub płacenia za pośrednictwem kart płatniczych, dostawcy IT, w tym dostawcy oprogramowania, banki, firmy windykacyjne, podmioty, współpracujące z Administratorem, w celu świadczenia usług marketingowych, podmioty audytujące, dostawcy usług,
 2. Podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania w przypadku zgłoszenia przez taki organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. toczące się postępowanie karne) lub organom państwowym dokonującym kontroli,
 3. Podmiotom, w związku z realizacją usprawiedliwionych interesów Administratora – dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami np. sądom powszechnym, instytucjom arbitrażowym, mediatorom z uwzględnieniem podmiotów przetwarzających dane na zlecenie Administratora,
 1. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 2, dla których dane są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, lecz nie dłużej niż do czasu uzyskania potwierdzenia o przedawnieniu roszczeń osoby, której dane dotyczą lub Administratora.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie odbywa na podstawie zgody to również przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed dokonaniem jej cofnięcia. Jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących, narusza przepisy RODO, przysługuje takiej osobie prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą prawnym). Administrator w celu realizacji tych praw może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Pewne dane mogą być oznaczone na stronie Sklepu Internetowego jako niezbędne do podania. Niezbędność podania danych może wynikać z następujących okoliczności:
 1. dla świadczenia usługi lub wykonania umowy lub wykonania wnioskowanych czynności i wówczas ich niepodanie uniemożliwi wykonanie usługi, wykonanie umowy lub wykonanie wnioskowanych czynności i w takim przypadku podanie danych jest wymogiem umownym, dla możliwości zawarcia umowy o wykonanie usługi, wykonanie umowy lub wykonania wnioskowanej czynności.
 2. dla realizacji ustawowych obowiązków Administratora - prowadzenie ksiąg rachunkowych, realizacji obowiązków podatkowych.
 1. Podane dane mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania przesyłanych przez nas treści marketingowych, ofert lub informacji do zainteresowań Klienta oraz działalności gospodarczej lub zawodowej. Podane dane nie będą jednak przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

10. Na podstawie art. 21 ust. 4 RODO Administrator informuje, że osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć do Administratora, którego dane kontaktowe wskazane są w ust. 1 niniejszego paragrafu.

11. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

 1. W trakcie składania Zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”, Klienci mogą samodzielnie zmieniać dane, poprzez cofnięcie się do poprzednich kroków w ramach Koszyka,
 2. Klienci posiadający założone Konto, mogą zmieniać dane w ramach edycji Konta,
 3. Weryfikacji danych lub ich korekty Zamówienia żądanie ich sprostowania lub usunięcia można dokonać poprzez wysłanie wiadomości email do Sprzedawcy na adres: czesci@yale.emtor.pl

12. Podsumowanie zamówienia następuje również w 3 i 4 kroku w ramach formularza zamówienia (w koszyku) oraz jest możliwość pobrania przez Klienta pliku PDF z podsumowaniem Zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości email po zawarciu umowy Sprzedaży. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres email zawieranej umowy lub przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia. Treść zawieranej umowy jest również utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedającego oraz udostępniania na każde żądanie Klienta.

13. Polityka prywatności jest zamieszczona na stronie Sklepu Internetowego pod adresem: https://www.sklep.emtor.pl/regulamin-pm-11.htmlzawiera również informacje na temat plików cookies. Sprzedawca informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Klienta mogą uniemożliwić poprawne działalnie stron internetowych.

 

 

 

§12

Przewoźnik

 1. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Sprzedawca nie ponosi w takim przypadku odpowiedzialności za utratę (w całości lub w części), uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 2. W przypadku przesłania przesyłki za pośrednictwem przewoźnika, Klient jest zobowiązany do zbadania przesyłki w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności celem ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

 

§13

Zmiany Regulaminu

 1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. O zmianie Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej Sklepu Internetowego informacji o zmianie Regulaminu i zestawienie zmian i utrzymanie tej informacji na stronie przez okres co najmniej 7 dni roboczych.
 3. Klienci, którzy posiadają Konto w Sklepie Internetowym zostaną powiadomieni o zmianie regulaminu także za pośrednictwem korespondencji email. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 7 dni roboczych przed wprowadzeniem zmian do Regulaminu.
 4. W przypadku gdy Klient, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z par. 3.
 5. Brak akceptacji wprowadzonych zmian, powoduje utratę możliwości składania przez Klienta zamówień i zawierania umów Sprzedaży, oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 6. Klienci zostaną powiadomieni o zmianie regulaminu.
 7. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowym postanowień Regulaminu.

 

 

§14

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 wraz z późń. zm.).
 2. Nazwy towarów, znaki towarowe i nazwy firm zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2002 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2017.776 wraz z późń. zm.).
 3. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszego Regulaminu lub w związku z umową między Sklepem a Klientami będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 25 maja 2018 r.

 


Przejdź do strony głównej
Chcesz złożyć zapytanie ofertowe? SKONTAKTUJ SIĘ